Regulamin

Regulamin kursów i warsztatów

I. Postanowienie ogólne

 1. Regulamin dotyczy zasad organizacji i reguł uczestnictwa w kursach bukieciarskich oraz warsztatach w Szkole Bukieciarstwa Kwiaty&MIUT. Organizatorem kursów jest PAPAVER Łukasz Marcinkowski Wysoczka 2, 64:320 Buk.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do osób fizycznych (konsumentów), jak i do przedsiębiorców, którzy korzystają z usług świadczonych przez organizatora.
 3. Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży.
 4. Definicje:
  • organizator– podmiot organizujący kursy i warsztaty: PAPAVER Łukasz Marcinkowski Wysoczka 2, 64:320 Buk, NIP 7772814433;
  • usługa– kursy bukieciarstwa organizowane w Pracowni Kwiaty&Miut przy ul. Szamarzewskiego 11/13 w Poznaniu oraz na Farmie Kwiaty&Miut mieszczącej się w Wysoczka 2, 64-320 Buk;
  • uczestnik– konsument lub przedsiębiorca, który nabywa usługę oferowaną przez Organizatora i bierze czynny udział w kursach lub warsztatach organizowanych przez Organizatora
  • konsument– osoba fizyczna nabywająca usługę oferowaną przez Organizatora, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  • strona internetowa– serwis internetowy Organizatora dostępny pod adresem: szkolakwiatyimiut.pl 

II.Charakterystyka usługi

 1. Kursy i warsztaty organizowane przez Szkołę Bukieciarstwa KWIATY&MIUT przeznaczone są dla osób dorosłych. Osoby nieletnie zobowiązane są przynieść pisemne pozwolenie na wzięcie udziału w zajęciach od opiekuna prawnego.
 2. Kursy i warsztaty odbywają się w jednym z dwóch miejsc: Pracownia Kwiaty&Miut lub Farma Kwiaty&Miut. Informacja o tym, w której pracowni odbywają się zajęcia jest zawarta w informacji o kursie/warsztacie na stronie szkolakwiatyimiut.pl
 3. Kursy i warsztaty mają charakter nauki praktycznej, podczas której Organizator zapewnia uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy z zakresu bukieciarstwa, w tym technik układania kwiatów oraz autorskich metod prowadzących. Organizator jednocześnie nie odpowiada za to, w jakim stopniu uczestnicy przyswoją nową wiedzę i umiejętności.
 4. Zakończenie kursu jest poświadczone certyfikatem wydawanym przez Organizatora.
 5. Kursy i warsztaty odbywają się w języku polskim.
 6. Liczba miejsc na kursach i warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.
 7. Szczegóły kursów/warsztatów: zakres tematyczny, czas trwania, termin i miejsce określane są przez Organizatora każdorazowo na stronie internetowej przy opisie danych kursów/warsztatów. Mając na uwadze różny poziom umiejętności uczestników, Organizator, po wcześniejszym uzyskaniu zgody uczestników, zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia kursów/warsztatów. Jednocześnie, na prośbę uczestników, osoba prowadząca kurs/warsztat może go skrócić lub zmienić jego program.
 8. Kursy i warsztaty będą prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.
 9. Uczestnicy kursów Master Class, po zakończeniu kursu, mają możliwość skorzystania z bezpłatnych praktyk w Kwiaciarni KWIATY&MIUT. Termin praktyk ustalany indywidualnie. 

III. Nabycie usługi i sposób płatności

 1. Kupując udział w kursie lub warsztacie uczestnik akceptuje szczegóły kursu/warsztatu, które znajdują się na stronie internetowej szkolakwiatyimiut.plw opisie danego kursu/warsztatu.
 2. Skuteczne przeprowadzenie procesu zakupu kursu/warsztatu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez uczestnika niniejszego regulaminu.
 3. Udział w kursach/warsztatach oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu Organizatora. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników kursów i warsztatów oraz osoby prowadzące.
 4. Uczestnik nabywa miejsce na kursie/warsztacie przez wybranie interesującego go tematu i daty kursu/warsztatu oraz uiszczenie opłaty zgodnie z ceną wskazaną przy danym kursie/warsztacie.
 5. Sprzedaż kursów odbywa się za pośrednictwem zewnętrznych platform: PayU.pl, będącej własnością PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 oraz platformy www.PayPal.com, której właścicielem jest PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449.
 6. Uczestnik odpowiada za prawidłowość i zgodność danych osobowych podanych w formularzu podczas dokonywania zakupu.
 7. O przyjęciu zapisu na kurs uczestnik jest informowany za pośrednictwem wiadomości mailowej (po zaksięgowaniu wpłaty na koncie organizatora) przez organizatora oraz o przyjęciu płatności przez platformę payu.pllub www.paypal.com.
 8. Organizator nie odpowiada za błędy uczestnika powstałe podczas realizacji płatności, a wynikające z niezastosowania się przez uczestnika do instrukcji dokonywania płatności za pośrednictwem platform płatniczych.
 9. Cena kursu jest widoczna na stronie internetowej przy opisie kursu. Cena jest ustalana przez organizatora.
 10. Organizatorowi przysługuje prawo do stosowania rabatów od ceny podanej przy kursie.

Opłata wniesiona przez uczestnika oznacza wykupienie miejsca na wybranych kursach bukieciarstwa. Obejmuje ona:

 • zajęcia grupowe z prowadzącym;
 • wszystkie artykuły florystyczne (materiał roślinny, kwiaty, narzędzia) niezbędne do uczestnictwa w kursie;
 • wodę, kawę i herbatę do korzystania podczas kursów (ewentualnie inne napoje ujęte w opisie danych kursów).
 • uczestnikom kursów na Farmie zapewniamy ciepły posiłek. (Osoby, których dieta wymaga odpowiednich produktów, prosimy o informację na 14 dni przed rozpoczęciem kursu.)

IV. Odstąpienie od umowy, rezygnacja, odwołanie kursów/warsztatów

 1. Usługa ma charakter usługi edukacyjnej, dlatego, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta, uczestnikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie: jeżeli uczestnik zgłosi rezygnację z udziału w kursie na 14 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursów, organizator zwraca uczestnikowi uiszczoną przez niego opłatę na rachunek bankowy/kartę płatniczą, z której dokonywana była transakcja zakupu. Warunkiem jest złożenie rezygnacji na 14 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@szkolakwiatyimiut.pl Opłata zwracana jest w ciągu 7 dni roboczych od dnia poinformowania organizatora o rezygnacji.
 3. Nieobecność uczestnika na kursie: w przypadku nieobecności uczestnika na kursie bez uprzedniego zgłoszenia rezygnacji lub w przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w kursie po terminie określonym w pkt 2, organizator zwraca uczestnikowi całą uiszczoną przez niego opłatę w ciągu 7 dni roboczych od dnia poinformowania organizatora o rezygnacji lub od dnia następnego po odbyciu się kursu. Jednocześnie uczestnik jest zobowiązany do zapłaty na rzecz organizatora kary umownej w wysokości odpowiadającej cenie wykupionych kursów.
 4. Zapłata kary umownej nastąpi w formie potrącenia z opłatą zwracaną uczestnikowi przez organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursów w każdej chwili, niezależnie od przyczyny. Organizator może zaproponować uczestnikowi inny termin kursu o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody uczestnika na zmianę, organizator dokonuje zwrotu uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji od uczestnika o braku zgody na zmianę. Organizator jest zobligowany do niezwłocznego poinformowania uczestników o zmianach w programie kursu/warsztatu lub jego odwołaniu pocztą elektroniczną.
 6. Jeżeli uczestnik nie może wziąć udziału w kursie, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tym kursie zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą mailową, na adres sekretariat@szkolakwiatyimiut.pl, najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem kursu, którego ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w kursie jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego regulaminu. 
 7. Jeżeli uczestnik nie może wziąć udziału w kursie, może zmienić termin na inny (jeśli istnieje taka możliwość i tylko w tym samym sezonie szkoleniowym), uiszczając opłatę w wysokości 100 zł, stanowiącą koszt manipulacyjny. O chęci zmiany należy poinformować organizatora drogą mailową, na adres: sekretariat@szkolakwiatyimiut.pl conajmniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu. 

V. Zasady uczestnictwa w kursach/warsztatach

 1. Kursy i warsztaty prowadzą pracownicy i współpracownicy Szkoły Bukieciarstwa KWIATY&MIUT
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas kursu/warsztatu podstawowych zasad BHP, z którymi zostaje zapoznany każdorazowo na początku zajęć.
 3. Uczestnik kursu/warsztatu zobowiązany jest do zachowania zgodnie ze wskazówkami osób prowadzących. Osoby, które nie będą postępować zgodnie z zaleceniami i ich zachowanie uniemożliwi prawidłową realizację zajęć, bądź będą stanowiły zagrożenie dla współuczestników, zostaną wykluczone z zajęć. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie/warsztacie.
 4. Uczestnikom kursów i warsztatów zapewnione zostają materiały i narzędzia niezbędne do uczestnictwa w zajęciach, chyba że opis zajęć wskazuje inaczej.
 5. Uczestnik jest zobowiązany dbać o powierzone mu mienie szkoły, takie jak naczynia do układania kwiatów, narzędzia, ubrania techniczne i inne materialne elementy wyposażenia pracowni. Jeżeli Uczestnik uszkodzi lub zniszczy mienie szkoły, jest zobligowany do zapłaty za owo mienie kwoty, na jaką zostanie dana szkoda wyceniona przez pracownika szkoły.
 6. Produkty przygotowywane przez Uczestników podczas kursów są własnością szkoły. Istnieje możliwość zabrania ze sobą przygotowanych produktów, o ile wyrazi na to zgodę osoba prowadząca kurs.
 7. Organizator informuje, że podczas kursów wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. kwiaty, trawy, kleje itd.). Każdy uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w kursach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę.
 8. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas kursów sobie samemu bądź innym uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań czy lekkomyślnego postępowania.
 9. Organizator nie odpowiada za przedmioty uczestników kursów/warsztatów pozostawione w pracowniach.
 10. Uczestnicy mogą przebywać wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie bukietów, które są przygotowywane w trakcie kursu, o ile nie zmienia to charakteru kursu ani jego zakresu.
 12. Organizator nie zapewnia dojazdu na miejsce zajęć lub zwrotu kosztów dojazdu, a także noclegów lub zwrotów ich kosztów.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączności w dokumentowania kursów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych.
 14. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem kursu zostanie poinformowany o dokumentowaniu kursu. Uczestnik ma prawo odmówić upubliczniania swojego wizerunku na materiałach organizatora.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili. Jednakże zmiana ta nie będzie dotyczyła uczestników, którzy wykupili kursy i zaakceptowali regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.
 3. Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień uczestnika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentowi określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Uczestnicy mogą kontaktować się z organizatorem w następujący sposób:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@szkolakwiatyimiut.pl;
  • telefonicznie pod numerem: 609 929 669
 5. Reklamacje dotyczące oferowanej usługi prosimy w formie pisemnej kierować na adres mailowy: sekretariat@szkolakwiatyimiut.pllub na adres pocztowy: Szkoła Bukieciarstwa Kwiaty&Miut ul. A. Szamarzewskiego 11/3.PAPAVER Łukasz Marcinkowski Wysoczka 2, 64:320 Buk NIP 7772814433